Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2014

TakeTheLadyOutWalking
2880 2d35
Reposted frominspire inspire viamajak majak
TakeTheLadyOutWalking
0427 2715
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustfuckoff justfuckoff
TakeTheLadyOutWalking
Być z kimś kto będzie jechał pięć godzin,żeby widzieć się z Tobą przez jedną.
2010 375d
Reposted fromsoplica soplica viafuelinup fuelinup
TakeTheLadyOutWalking
7260 287d
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viafuelinup fuelinup
TakeTheLadyOutWalking
TakeTheLadyOutWalking
B.R.C.O
Reposted fromdepresja depresja viaseductively seductively
TakeTheLadyOutWalking
5753 f3a1
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale viamefir mefir
TakeTheLadyOutWalking
gdy wchodzi szef
Reposted fromkjn kjn viamdjg mdjg
TakeTheLadyOutWalking
2029 7be1
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamdjg mdjg

August 03 2014

TakeTheLadyOutWalking
me like the outfit
Reposted fromgreendaemon greendaemon viastylish stylish
TakeTheLadyOutWalking
1747 eb25
o powrotach....
Reposted frommizuka mizuka viakarr4mba karr4mba
TakeTheLadyOutWalking
To, że ktoś nie kocha Cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza że nie kocha Cię najmocniej i z całego serca.
TakeTheLadyOutWalking
9946 06cb
Reposted fromaniczorka aniczorka viagwiazdeczka gwiazdeczka
TakeTheLadyOutWalking
Reposted fromoll oll viatbtf tbtf
TakeTheLadyOutWalking
TakeTheLadyOutWalking
4760 b038 500
TakeTheLadyOutWalking
Najlepsi przyjaciele - bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią - i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia; to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
TakeTheLadyOutWalking
7971 1149
Reposted fromHouse House viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl